-پس از ثبت نام احراز هویت باید تکمیل شود.

-اگر به هر دلیل نمی توانید

احراز هویت را دقیق مطابق

توضیحات سایت انجام دهید

از ثبت نام و خرید جداً

خودداری نمایید.


شرح و نحوه ارسال عکس ها (لطفا بخوانید)


با تشکر-مدیر کی تی شاپ

خرید کارت هدیه

این کارت هدیه پس از سفارش و تسویه حساب شما برای ایمیل گیرنده، ارسال خواهد شد.

از برگشت ناپذیری کارت هدیه آگاه بوده و آن را می پذیرم.