شماره حساب ها

کارت بانک سامان:

۶۲۱۹-۸۶۱۰-3055-4280

شماره حساب سامان:

۸۷۳-۸۰۰-۱۸۳۲۹۸۷-۱

شبا:

IR53 0560 0873 8000 1832 9870 01

بنام عباس تزرورو